Zapiski wszelakie… i nie tylko :)

Darmowa hydroterapia w twoim jacuzzi

Jeśli miałeś ciężki dzień lub jesteś tak zmęczony, że czujesz się jak staruszek i nawet twoja ulubiona muzyka nie jest w stanie poprawić ci nastroju, może być to odpowiedni moment na zrelaksowanie i odprężenie. Kąpiel w jacuzzi może zaoferować ci kompletne zrelaksowanie i wypełni twoje ciało energią i entuzjazmem. Jacuzzi może być małym lub dużym zbiornikiem wypełnionym ciepłą wodą i jest używane do kąpieli, relaksacji, masażu i hydroterapii.
Hydroterapia używa wody do zwalczania bóli i leczenia innych dolegliwości. (więcej…)


Sposoby sterowania zapłonem tyrystorów i tyratronów

Cechą charakterystyczną zaworów sterowanych jest to, że obwód sterujący służy jedynie do zapoczątkowania stanu przewodzenia obwodu anodowego, po czym traci właściwości sterujące i nie ma wpływu na przebieg prądu w obwodzie anodowym. Obwód wejściowy odzyskuje właściwości sterujące dopiero po zaniku prądu w obwodzie anodowym i przejściu zaworu w stan zaporowy. Tak więc zablokowanie zaworu przewodzącego jest możliwe tylko przez zmniejszenie napięcia anody do zera lub do wartości ujemnej.

Jeżeli zawór jest zasilany napięciem przemiennym, odbywa się naturalna komutacja (zmiana kierunku) napięcia anody i nie ma kłopotu z blokowaniem. Natomiast w przypadku zasilania zaworu prądem stałym komutację napięcia anody należy wymusić np. przez załączenie, za pomocą dodatkowego tyrystora lub kondensatora naładowanego ujemnie .

Układy sterujące zapłonem, zwane krótko układami zapłonowymi, zaworów elektronicznych służą do zapoczątkowania stanu przewodzenia zaworu. Powinny one umożliwiać wybór odpowiedniego momentu zapłonu. (więcej…)


Postęp automatyzacji dzięki energolektronice

W celu szybkiego porównania zakresu mechanizacji, ew. automatyzacji zakładów tej samej branży, można posługiwać się stosunkiem liczby robotników produkcyjnych zatrudnionych na stanowiskach maszynowych, ew. przy automatach, do ogółu robotników produkcyjnych. Stosunek taki daje się obliczyć bardzo szybko. Rezultat jest jednak w przypadku mechanizacji o tyle niedokładny, że każdy z robotników maszynowych zużywa pewną część czasu na czynności ręczne, np. usuwanie zadziorów, transport na bliskie odległości itd. W przypadku automatyzacji sytuacja jest o tyle gorsza, że podniesienie poziomu automatyzacji może spowodować obniżenie wskaźnika, gdyż przy podniesieniu poziomu automatyzacji liczba maszyn zautomatyzowanych może pozostać niezmieniona, a liczba robotników nadzorujących ich pracę spadnie.

Automatyzacja i elektronika – sklep http://www.falowniki.com.pl

Wskaźnik taki jest jednak potrzebny przy układaniu planów kompletowania i szkolenia załogi. Bardziej pracochłonne jest obliczanie wskaźnika mechanizacji, ew. automatyzacji, opartego na stosunku liczby operacji mechanicznych lub automatycznych do ogólnej liczby operacji. Wskaźnik taki może być stosowany do oceny zmian ilościowych i jakościowych zachodzących w czasie w jednym zakładzie, ew. porównań zakładów tej samej branży i w tym samym zakresie kooperacji. Metoda jest obciążona błędem wynikającym z niejednakowej wartości operacji maszynowych i ręcznych, wyrażonych w jednostkach czasu, gdyż operacje ręczne są z reguły bardziej pracochłonne. Wskaźnikiem określającym rzeczywisty stan automatyzacji, byłby stosunek sumy czasów głównych poszczególnych operacji wykonywanych na stanowiskach zautomatyzowanych do sumy czasów wykonania całej produkcji danego zakładu. Obliczenie takie byłoby jednak bardzo pracochłonne i może być przeprowadzane jedynie wyrywkowo dla celów badawczych. Wskaźnikami syntetycznymi poziomu technicznego, określającymi w sposób pośredni stan mechanizacji i automatyzacji poszczególnych zakładów, są: wartość zainwestowanych środków, przypadająca na jednego pracownika produkcji przemysłowej, ew. liczba kilowatów zainstalowanych, przypadających na jednego pracownika grupy przemysłowej.

Przemysł chemiczny stosuje pewną odmianę pierwszego z tych wskaźników, dającą bezpośredni pogląd na stan automatyzacji a mianowicie stosunek kosztu aparatury pomiarowej i regulacyjnej do całego kosztu maszyn i urządzeń. Cenną zaletą tego wskaźnika jest: duża elastyczność można go stosować do oddziału, zakładu, branży lub nawet całej gałęzi przemysłu oraz możność przeprowadzania porównań międzynarodowych. Wadą wskaźnika w naszym układzie gospodarczym jest zmienność cen poszczególnych grup aparatury. W przemyśle maszynowym obliczanie tego rodzaju wskaźników jest bardzo utrudnione włączeniem do cen obrabiarek znacznej części urządzeń sterujących, stąd dotychczas tego rodzaju obliczeń w przemyśle maszynowym nie przeprowadzano. Niektórzy autorzy proponują opracowywanie profilów automatyzacji zakładów maszynowych. Metoda polega na przyjęciu pewnej klasyfikacji stopni automatyzacji, jak np. przedstawiona w, następnie obliczeniu liczby stanowisk, które można zaliczyć do każdego stopnia, i sporządzeniu wykresu słupkowego.


Sterowanie sekwencyjne

Cechą charakterystyczną obrabiarek z programowym sterowaniem sekwencyjnym jest włączanie poszczególnych zabiegów w określonym porządku (sekwencji). Włączanie jest dokonywane za pomocą łączników drogowych naciskanych przez nastawialne zderzaki, przy czym sygnał jest podawany do centralnego zespołu sterującego, tzw. selektora, który dopiero wysyła odpowiednie „komendy” do zespołów wykonawczych. Komendy te wynikają z informacji podanych uprzednio do selektora w postaci odpowiedniego układu wtyczek, klawiszy, kart lub taśm dziurkowanych. W ten sposób długości poszczególnych odcinków drogi narzędzia, a więc wszystkie wielkości wymiarowe obrabianego przedmiotu zależą od położenia zderzaków. Natomiast szybkości skrawania, posuwy, kierunki ruchu i wszystkie czynniki pomocnicze, jak np. włączenie chłodziwa, są sterowane dla każdego zabiegu przez złożone układy, najczęściej elektryczne. (więcej…)


Działanie pola magnetycznego na przewód wiodący prąd

Na prosty odcinek przewodu wiodący prąd i umieszczony w polu magnetycznym P = B – S działa siła dynamiczna F w kierunku prostopadłym do przewodu i do pola magnetycznego. Siła ta jest wprost proporcjonalna do iloczynu natężenia prądu I, elektrycznych — źródeł prądu, w których następuje zamiana energii mechanicznej w elektryczną. Są jednak sytuacje, gdy powstawanie sem. w masach metalowych (np. w rdzeniach stalowych silników), poruszających się w polu magnetycznym lub znajdujących się w zmiennym polu magnetycznym, jest niepożądane. Indukowane w tych masach sem. są przyczyną powstawania prądów zwanych prądami wirowymi. Przy małych oporach tych mas mają one dość duże natężenia i nagrzewają je. Powstawanie prądów wirowych odbywa się kosztem strat energii mechanicznej. Dla zmniejszenia prądów wirowych konstrukcje urządzeń, np. wirujących w polu magnetycznym (rdzeń prądnicy, silnika itp.), wykonuje się z blach wzajemnie izolowanych. (więcej…)


« Poprzednie